RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie poniżej klauzule informacje, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami,  a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agnieszką Stelmaczonek pod adresem e-mail: iod@desilva.pl

Klauzula do umów z osobą fizyczną

Klauzula dla osób kontaktujących się

Klauzula do wniosków dla osób korzystających z praw osób

Klauzula dla kontrahenta i pracownika kontrahenta


PRAWA OSÓB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą w zakresie:

 • dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);
 • do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
 • do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
 • do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

 • do wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia). 

W celu zagwarantowania Państwu skorzystania ze swoich praw, udostępniamy gotowe do pobrania wnioski, które podzielone są według praw, które chcieliby Państwo zrealizować, a tym samym pozwolą na szybkie wystosowanie żądania do nas. Poniżej wnioski do pobrania:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniony i podpisany wniosek należy:

 •   przesłać na adres e-mail: biuro@west-end.pllub iod@desilva.pl
 •   przesłać listownie na adres korespondencyjny lub dostarczyć osobiście do biura sprzedaży znajdującego się w Hotelu Mercure Opole ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole;

Osoba fizyczna, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:https://uodo.gov.pl/ w zakładce Skargi.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo:

 • do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora Panią Agnieszką Stelmaczonek poprzez e-mail: iod@desilva.pl
 • do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, którego dokonuje sam administrator realizując swoje obowiązki (art. 19 Rozporządzenia);

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Szanowni Państwo,

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek

Inspektor Ochrony Danych

WEST END APARTMENTS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kontakt do IOD poprzez:

 1. e-mail: iod@desilva.pl
 2. listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:
 3. Hotel Mercure Opole ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole;

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

z Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przy ulicy Józefa Lompy 33, 46-300 Olesno. Kontakt z Administratorem:

a) telefoniczny: +48 (34) 359 75 97;

b) listowny na powyższy adres Administratora z dopiskiem dla IOD;

c) lub poprzez kontakt bezpośredniz biurem sprzedaży w Hotelu Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole, czy kontakt e-mail: biuro@west-end.pl lub telefonicznie: +48 608 466 600;

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@desilva.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z  IOD (przesłanie danych)

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu  z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8.Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich  i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych w zakładce RODO/Prawa osób, a następnie po wypełnieniu i podpisaniu, wniosek z żądaniem należy:

a) przesłać na adres e-mail: iod@desilva.pllub biuro@west-end.pl

b) dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Hotelu Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole;

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez WEST END Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa przy ulicy Józefa Lompy 33, 46-300 Olesno, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez:

WEST END SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMNADYOWA.

3. Dane zanonimizowane nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

ADMINISTRATOR DANYCH, czyli kto przetwarza Państwa dane osobowe:

WST END APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMNADYOWA

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 1. tel. +48 (34) 359 75 97;
 2. listownie:  ul. Lompy 33, 46-300 Olesno;
 3. na dane kontaktowe do biura sprzedaży znajdującego się w Hotelu Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59,

45-018 Opole, czy kontakt e-mail: biuro@west-end.pl lub telefonicznie: +48 608 466 600;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, czyli kto udzieli informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Pani Agnieszka Stelmaczonek

Z Inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

 1. e-mail: iod@desilva.pl
 2. e-mail z dopiskiem dla „IOD” : biuro@west-end.pl
 3. listownie na adres korespondencyjny administratora (podany powyżej) z dopiskiem dla „IOD”;
 4. listownie na adres korespondencyjny biura sprzedaży (podany powyżej) z dopiskiem dla „IOD”;

W jaki sposób pobieramy Państwa dane osobowe:

Zbieramy Państwa dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

a)       kontaktu bezpośredniego, czy mailowego, telefonicznego z Państwem, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego;

b)       korzystania przez Państwa ze świadczonych przez spółkę usług i nawiązania w związku z tym stosunku handlowego na podstawie umowy lub wyrażonej zgody;

c)       przeglądania przez Panią/Pana strony internetowej;

d)       rozpatrywania przez administratora lub IOD Państwa indywidualnej sprawy np. na wskutek złożonegowniosku, zapytania, skargi, reklamacji i w tym celu prowadzonej korespondencji;

Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie prawa?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (m. in.: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, pesel, seria  nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail) wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.Główne cele w których możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe to:

 1. realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń;
 2. sprzedaży oferowanych usług (mieszkań) i zarządzania tą działalnością ;
 3. ściągnięcia należności w przypadku zadłużenia;
 4. rozpatrywania i obsługi reklamacji, zapytań, skarg, wniosków;

Nie pobieramy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych o szczególnym charakterze (np. o stanie zdrowia).

Państwa dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie:

a)       art. 6 ust. 1 lit. a) tj. Państwa zgody, lub

b)       art. 6 ust 1 lit. b) tj. umowy, którą z nami Państwo zawarliście, lub

c)       art. 6 ust. 1 lit. c) tj. ciążących na administratorze (spółce) obowiązków prawnych, lub

d)       art. 6 ust. 1 lit. f) tj.  prawnie uzasadnionym interesie administratora który może polegać np.  na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Państwa reklamacji;

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

 1. osobom upoważnionym przez administratora (spółkę) – naszym pracownikom, współpracownikom,którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki i realizować działania związane z prowadzoną działalnością administratora;
 2. podmiotom  przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, naprzykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Państwa dane, aby należycie rozpatrzyć Państwa skargę lub reklamację;
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Państwa dane osobowe poza Europę i czy je poddajemy profilowaniu?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)lub instytucji międzynarodowych. Nie przetwarzamy też Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądań działań, albo odmówić podjęcia czynności. Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z praw mogą podlegać ograniczeniom.

Szczegółowe informacje o przysługujących Państwu uprawnieniach znajdą Państwo w zakładce „prawa osób”

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień należy się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podania danych osobowych?

W celu nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nadesłany wniosek, czy w celu podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacją koniecznym jest podanie przez Państwa danych osobowych. Niepodanie w tym celu danych osobowych Państwa może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu usług, czy zrealizować wniosku, zapytania.

Zasady przestrzegane przy przetwarzaniu danych osobowych

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu

WEST END Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i na podstwie zgody i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa a przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane np. świadczenie usług zgodnie z zawartą umową, udokumentowania prowadzonych rozliczeń lub ewentualnego dochodzenia roszczeń.

V. Prawidłowość danych

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Spółka podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania nowych inwestycji, czy zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wdrożyła środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność

Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, która ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa powołała Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane powyżej lub na stronie podmiotowejw zakładce: RODO/Inspektor Ochrony Danych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKI COOKIES

§ 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności jest dokumentem, który określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich  z usług oferowanych przez serwis internetowy.

Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie – polityka prywatności, z uwagi na rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu.

O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 2. Dane osobowe

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową http://westend.pl/zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEST END APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przy ulicy Lompy 33, 46-300 Olesno. Kontakt do administratora tel.: +48 (34) 359 75 97, listowny na powyższy adres lub poprzez kontakt bezpośredni do działu sprzedaży znajdującego się w Hotelu Mercure Opole przy ul. Krakowskiej 57/59, 45-018 Opole lub poprzez e-mail: biuro@west-end.pl

Wszystkie dane umieszczone w bazie Administratora serwisu są przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu poprzez wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wejściu na stronę i korzystanie z niej w celu zapoznania się z treściami tam zamieszczonymi.

Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, a także nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie plików “cookies”;

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. W tym celu mogą Państwo skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie w zakładce RODO/prawa osób. Administrator może  udostępnić dane użytkownika w przypadku, gdy  wynika to z przepisów prawa nadrzędnego, bądź jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora w przypadku naruszenia jego praw, czy dóbr przez użytkownika.

§ 3. Pliki cookies

Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies” lub kliknięcie w zapis „zrozumiałem”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie www. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

§ 4. Formularz kontaktowy

Dane użytkowników są gromadzone poprzez formularz kontaktowy, zamieszony na stronie głównej http://westend.pl/w zakładce MIESZKANIA. Osoba zainteresowana ofertą może poprzez właśnie formularz skontaktować się z administratorem w celu zapytania o ceną, lub w celu innym podanym przez siebie w treści formularza. Koniecznym jest, aby kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego podali Państwo następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail i treść wiadomości, do której mamy się odnieść i udzielić Państwu odpowiedzi, bądź skontaktować się z Państwem na podane dane jak nr telefonu lub adres e-mail.

Dane te przetwarzane są wyłączenie w celu dla którego zostały podane. Użytkownik sam dobrowolnie wpisuje swoje dane, tym samym ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo zgłosić zaprzestanie przetwarzania jego danych, gdy nie jest zainteresowany dalszymi działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy i w tym celu przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego musi zaznaczyć pola dotyczące akceptacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i polityki prywatności.

§ 5. Linki do stron trzecich

Linki/przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników, jednak działają one niezależnie od naszej strony. Administrator (spółka) nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności/danych osobowych innych podmiotów. 


Zachęcamy do regularnego sprawdzenia treści Polityki Prywatności.